Math2.org Matematické tabulky: anglicko-španělský slovník


Original: http://math2.org/math/spanish/eng-spa.htm

A

absolutní hodnota :absolutní hodnota
Přesnost :Přesnost
Přídavek :přídavek
přídatná látka: aditivní ( adj )
Přísada Identita :identita přísady
Přísada inverzní : Inverzní přísada
algebra :algebra ( algebry )
algebraická : algebraický ( adj )
analýza : analýza
analytická : analytické ( adj )
analytická geometrie : analytická geometrie
úhel :úhel
primitivní : primitivní funkce
antidifferentiation : antidifferentiation
Aplikace :Aplikace
platí : platí ( v )
Přibližná : zarovnání ( v )
přiblížení :přiblížení
arc :oblouku
oblouk délka :délka oblouku
Oblast :oblast ( f )
Asociativní přidání:Asociativní přidání ,asociativní přidání
Asociativní násobení :Asociativní násobení , asociativní násobení
průměr :průměr
průměr : průměr ( v )
axiom : Axiom
osy :osa

B
základní : základní ( adj )
binární : binární ( adj )
binomická binomické ( adj )
binomická věta :binomická věta

C
calculability : calculability
vypočítat objem : krychle ( v )
Výpočet :Výpočet
kalkul : výpočet
Kartézský : kartézské ( adj )
pouzdro :pouzdro
Centrální limitní věta :centrální limitní věta
řetěz :řetěz
řetěz pravidlo :pravidlo řetězu
chi – squared rozdělení :rozdělení chí-kvadrát
kruh :kruh
obvod : obvod
třída : třída
zavřeno zavřeno ( adj )
Uzávěr :uzávěr
Uzavření Axiom přidání: Axiom Závěrečné sčítání Axiom o uzavření Sum
Uzavření násobení Axiom Axiom o uzavření Násobení Axiom Closure produktu
kombinatorické : kombinatorické
Communative přidání:Komutativní přidání ,komutativní přidání
Communative násobení :násobení komutativní z commutativity produktu
doplňkový úhel :doplňkový úhel
Komplex : komplexní ( adj )
komplexní analýza : analýza komplexní
komplexní číslo :komplexní číslo
různé složité :komplexní proměnné
sloučeniny : sloučenina ( adj )
sloučenina funkce:kompozitní funkce
kužel : kužel
kuželosečka : kuželová část
kongruence : konzistence
konstanta :konstantní
výstavby : Stavebnictví
konvergence : konvergence
konvergentní : konvergentní ( adj )
kontinuita :kontinuita
kontinuální : Continuous ( adj )
spojitá funkce :spojitá funkce
konkávní : konkávní ( adj )
konvexní : konvexní ( adj )
souřadnic : souřadnice ( adj )
souřadnicový systém :souřadného systému
Kurz :kurz
cos ( x ), cos ( x )
kosinus :kosinus
kotangens :cotangent
Cramerovo pravidlo : Cramerovo pravidlo
kritický bod :kritický bod
kritéria :kritérium
kostka :kostka
kostka : kostka ( v )
curl :rotační
curl ( x ) : rot ( x )
zakřivení : zakřivení
Křivka :Křivka
válce :válec
válcovitý : válcový

D
desetinná : decimal
definovat : define ( v )
jednoznačná : definovaný ( adj )
určitý integrál :určitý integrál
Definice :Definice
stupně :stupeň
Hustota :Hustota
derivace:derivace
odvodit : viz ( v )
determinant :determinant
určení : určení ( v )
Rozvíjet : rozvíjet ( v )
vývoj : vývoj
Průměr :průměr
rozdíl :rozdíl
rozdíl kostky :rozdíl kostky
rozdíl čtverců :rozdíl čtverců
diference : diference
Diferenciální : diferenciální počet
diferenciální rovnice :diferenciální rovnice
diferenciální geometrie : diferenciální geometrie
rozměr:rozměr
dinamic : Dynamic ( adj )
Diophantine : Diophantine ( adj )
Diophantine rovnice :Diophantine rovnice
diskrétní : Diskrétní ( adj )
vzdálenost:vzdálenost
Distribuce :distribuce
rozdělovací : rozdělovací ( adj )
Rozdělovací zákon :rozdělovací zákon
divergentní : divergentní ( adj )
Split : split ( v )
děleno : děleno , děleno ( prep )
dělitelnost : dělitelnost
Divize :Divize
domény :doména

E
základní : základní ( adj )
eliptické : Elliptic ( adj )
elipsa :elipsa
rovnosti : rovnost
equal : rovná ( v) . např. . Jedna plus jedna rovná se dvě . Jedna plus jedna rovná se dvě .
rovnice : Rovnice
odhad : odhad
Odhad : odhad
Euclid : Euclid
Euclidean : Euclidean ( adj )
Euclidean geometrie : Euclidean geometrie
Euklidův pátý postulát : Euclidův pátý postulát
Přesný : přesné ( adj )
Příklad : Příklad
extrémní hodnota :extrémní hodnota
Cvičení : cvičení
exponent :exponent
exponenciální : exponenciální

F
rodina : rodina
Fermatova věta : Fermat je poslední teorém
F – rozdělení :rozdělení F
najít : zde
konečný : konečný ( adj )
konečná skupina :konečná skupina
První stupeň : Grade One ( adj )
nohy :nohy
Forma :forma
vzorec :Vzorec
Fourierova analýza : Fourierova analýza
Fourierova řada : Fourierova řada
Fourierova transformace : Fourierova transformace
Čtvrtý stupeň : třída čtyři ( adj )
fractal : fractal
frakce :frakce
frekvenční distribuce :Distribuce frekvence
Funkce :funkce
funkční : funkční ( adj )
klíč : key ( adj )
Základní věta algebry :Základní věta algebry
Základní teorém kalkulu :Základní věta matematické analýzy

G
Gaussian : Gaussian ( adj )
Obecné : General ( adj )
generalizované : generalizovaná ( adj )
generalizace :zobecnění
geometrický Geometrický ( adj )
geometrická řada :geometrická řada
Geometrie :geometrie
dát : na ( v )
vzhledem k : vzhledem ( adj )
vzhledem k : vzhledem k ( v )
graf :graf
graf : graf ( v )
gradient: přechod
skupiny :skupina

H
Výška :Výška
vyššího řádu derivace:Derivace vyššího řádu
homogenuity : homogenita
Horizontální : Horizontální ( adj )
hyperbolické : hyperbolické ( adj )
hyperbolické geometrie : hyperbolické geometrie


identity :Identita
imaginární : imaginární ( adj )
implicitní : implicitní ( adj )
implicitní rozlišení : implicitní rozlišení
implicitní funkce:implicitní funkce
nevhodné : nesprávné ( adj )
komplexní nevhodné :nevlastní integrál
Nezávislost : nezávislost
Indukce :indukční
nerovnost : nerovnost
závěr : závěr
odvolání: infinite ( adj )
nekonečný limit:nekonečné hranice
infinitezimální :nekonečně
Integral :integrál
integrální počet : integrální počet
integrovatelnost :integrabilita
integrace : integrace
integrace per partes : integrace per partes
křižovatky :křižovatka
úvod :úvod
neměnný : invariant ( adj )
inverzní : reverzní
inverzní : inverzní ( adj )
inverzní funkce:inverzní
interval :interval
nepravidelná : nepravidelná ( adj )
iterativní : iterativní ( adj )
iterační funkce: zopakovali funkce

J
Jacobiho : Jacobian ( adj )
K
L
právo:právo
Zákon cosines ,zákon cosines
Zákon sines :zákon sines
délka :délka
omezení : omezení
linie :linie
lineární : lineární ( adj )
Lineární algebra : lineární algebra
lineární rovnice :lineární rovnice
lineární transformace :lineární transformace
logaritmus : logaritmus
logika :logika
logická : logická ( adj )
L‘ Hôpital’s pravidlo : Pravidlo L‘ Hôpital

M
Velikost :velikost ( adj )
matematický : Matematická
matematická analýza : matematická analýza
matematik : matematika
matematika : matematika
matrix:matrix
matrix : Matrix ( adj )
Matrix algebra : matice algebra
maxim : vysoká
Maximální : maximální ( adj )
rozumí: průměr
Věty o střední hodnotě :teorém střední hodnoty
míra centrální tendence :opatření centrální tendence
měření rozptylu :míra variace
Metoda :metoda
Minimální Minimální ( adj )
minimální suface :minimální plocha
minus : minus ( prep )
model: model
více variabilní , několik proměnných ( adj )
násobení : násobení
multiplikativní : multiplikativní ( adj )
Multiplikační Identity : Identita Multiplikativní
Multiplikativní inverzní : Inverzní Multiplikativní

N
Natural : přírodní ( adj )
Přírodní číslo :přirozené číslo
Negativní : negativní ( adj )
non – Euclidean : ne Euclidean ( adj )
non – Euclidean geomerty : non- Euclidean geometrie
non – lineární : non – linear ( adj )
non – negativní : ne negativní ( adj )
nestandardní : nestandardní
nestandardní analýza : nestandardní analýza
Normální : normální ( adj )
normální rozdělení :normální distribuce
Notace :Notace
číslo:číslo
Číslo systém :číslo systému
číslo teorie :teorie čísel
numerické : Numeric ( adj )

Ñ
O
dimenzionální , jedno – dimenzionální ( adj ) : jednorozměrný
Provozovatel :operátor
pořadí :pořadí
řádová :řádově
Orientace :orientace
ortogonální ortogonální ( adj )

P
parabola :podobenství
parabolický : PAR
Paralelní : paralelní ( adj )
rovnoběžník :rovnoběžník
parametrické : parametrické ( adj )
parametrické křivky :parametrické křivky
část:část
parciální derivace :parciální derivace
parciální diferenciální rovnice :parciální diferenciální rovnice
oddíl :oddíl
úspěšnost:procento
obvod :obvod
periodické : periodické ( adj )
periodická funkce :periodická funkce
permutace :permutace
kolmá : kolmé
letadlo :letadlo
letadlo : letadlo ( adj )
a navíc : více ( prep )
bod :bod
Poisson : Poisson ( adj )
polynom :polynom
Pozitivní : pozitivní ( adj )
výkon:výkon
přesnost :přesnost
prime : prime ( adj )
prvočíslo :předseda
trojúhelník primitivní :primitivní trojúhelník
princip:princip
pravděpodobnosti :pravděpodobnost
problém :problém
výrobek :výrobek
Důkaz :Důkaz
vlastnost :Vlastnost
Podíl :podíl
proporcionalita : proporcionality
ukázat : dokázat ( v )
Čistá : Čistá
Čistá matematika : čistá matematika
Pythagorova : Pythagorova ( adj )

Q
kvadratický : kvadratická ( adj )
kvadratické rovnice :kvadratická rovnice
množství :množství
čtveřice : čtveřice
podíl :poměr

R
radius :poloměr
root: kořen
poměr:důvod
racionální : racionální ( adj )
racionální číslo :racionální číslo
Rozsah :Rozsah
real : Reálný ( adj )
Skutečné číslo :skutečný počet
rotace : rotace
rotační : rotační ( adj )
racionální : racionální ( adj )
racionální funkce:racionální funkce
Skutečné číslo :skutečný počet
obdélník :obdélník
reflexe : reflexe
regrese :regrese
vztah :vztah
reprezentace :reprezentace
výsledek :výsledek
restricion : omezení
Riemannův integrál :integrál Riemannův
pravoúhlý trojúhelník :trojúhelník
Rolleova Věta : Rolleova věta
rotace : rotace
pravidlo : pravidlo

S
vědecké notace : vědecká notace
Druhý stupeň : stupeň dva ( adj )
Segment :Segment
Série :série
Přihlašte se : znamení
Simple : Jednoduché ( adj )
sin ( x ) sin ( x )
sinus : Prsa
singularita : singularita
Rozpustnost : Rozpustnost ve vodě
Řešení :Řešení
řešení : řešení ( v )
prostor :prostor
speciální : Speciální ( adj )
Zvláštní případ :zvláštní případ
koule :koule
náměstí :box
náměstí :náměstí { x2 }
Standardní : standardní ( adj )
standardní odchylka ( SD) :standardní odchylka ( standardní odchylka ( SD) )
standardní normální rozdělení :standardní normální rozdělení
Statistika :statistika
Sterling číslo:počet Sterling
podskupina : podskupina
Předmět :Předmět
podprostor :podprostor
povrch :povrch
částka :částka
shrnutí :součet
doplňkový úhel :doplňkový úhel
symbolické : symbolické ( adj )
symbolicky : symbolicky ( adv )
symetrie :symetrie
Systém :systém

T
tabulka : Tabulka
tangenta : tečna
tečná rovina :rovina tečná
tan ( x ) tan ( x )
Taylorova věta : Formule Taylor | Taylorova věta
t – rozdělení :rozdělení t
věta : Věta
teorie :teorie
třetího stupně : stupeň tři ( adj )
tří – dimenzionální : D | tři dimenze ( adj )
trojrozměrný systém souřadnic :tří – dimenzionální souřadnicového systému
krát : pro vynásobené ( prep )
tolerance :tolerencia
topologie :topologie
transform: Transform
transformace : transformace
lichoběžník : hrazda
trojúhelník :trojúhelník
trigonometrické : trigonometrické ( adj )
trigonometrické funkce:goniometrické funkce
trigonometrie : trigonometrie
triple :shortlist
dvourozměrný : dvourozměrná | rozměru dvou

U
jednotný : jednotný ( adj )
konec:křižovatka
jednotka :jednotka

V
hodnota :hodnota
Proměnná:variabilní
Proměnná: variabilní ( adj )
Rozptyl :variaciуn
vektor : Vector ( adj )
vektorový prostor :vektorový prostor
rychlost :rychlost
Vertikální : Vertikální ( adj )
Objem :objem

W
X
Y
Z

Comments are closed.